MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми
  • Политика Политика

Медиуми

Поради важноста на медиумите во денешното општество , М-Проспект употребува многубројни иновативни методи со цел испитување на самите медиуми, како и нивното влијание врз публиката како нивни консументи. М-Проспект спроведува истражувања на медиумскиот пазар и неговите сегменти; ефикасноста на најразличните видови на рекламирање и комуницирање со јавност; евалуација на аудио-визуелна медиумска содржина; потрошувачки преференци и навики итн.

Подкатегории од оваа област

Истражување на публика

Истражување на публика

Употребата на различни квалитативни и квантитативни методи за испитување на преференците на п...

Повеќе
Анализа на медиумски содржини

Анализа на медиумски содржини

Анализата на медиумските содржини се остварува преку употреба на квантитативни и квалитативни...

Повеќе
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • ПолитикаПолитика