MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика

Анализа на ефекти од политичка кампања

Преку употребата на повеќе техники и методи на истражување, овозможуваме сеопфатна и веродостојна анализа на ефектите од различни политички кампањи. Анализите даваат одговор на прашањата кои промени кај целните групи се резултат на одредена комуникација; дали, како и во која мера кампањата има влијание врз факторите кои го детерминираат пример изборот на одредена политичка опција или став во однос на одредено политичко прашање; ефектот од кампањите врз различни социо-демографски групи итн.

  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми