MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика

Гласачки ставови, вредности и гласачко однесување

Со цел да се испитаат факторите кои детерминираат која политичка опција ќе биде избрана од страна на граѓаните, потребни се информации за граѓаните. Испитувањето на гласачките ставови, вредности, однесување и личните карактеристики на граѓаните овозможуваат увид во начинот на кој гласаат граѓаните, односно факторите кои влијаат врз изборот на одредена политичка партија наспроти друга. Ваквиот вид на истражувања го испитуваат влијанието на повеќе фактори врз гласачите, како што се одредени одредени демографски карактеристики, или социо-економското опкружување.

  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми