MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми
  • Политика Политика

Медиуми

Истражување на публика

Анализа на медиумски содржини

Анализа на медиумски содржини

Анализата на медиумските содржини се остварува преку употреба на квантитативни и квалитативни истражувачки методи, и истата овозможува да се дефинираат и разберат различните медиумски профили. Ваквиот тип на анализа вклучува мониторинг и евалуација на темите, проблемите, пораките, критиките и останатите медиумски содржини кои се застапени кај различен тип на медиуми.

  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • ПолитикаПолитика