MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми
  • Политика Политика

Медиуми

Истражување на публика

Анализа на медиумски содржини

Истражување на публика

Употребата на различни квалитативни и квантитативни методи за испитување на преференците на публиката во однос на медиумите, дава одговор на прашањата кој сегмент на потрошувачите (консументите на медиумски содржини) – кој вид на програми и преку кој медиум (радио/телевизија/весник/интернет) најмногу ги преферира и зошто. Ваквиот вид на податоци може да им служат на самите медиуми како и на огласувачите, а со цел пренесување на медиумската порака на начин со кој би се постигнале најголеми резултати. Следењето на трендовите на публиката им овозможува на компаниите да развијат маркетинг и бизнис стратегии, а со тоа и раст на бизнисот.

ИСТРАЖУВАЊА

on-air

Истражување на мислењето на публиката за радио...

Теренско истражување, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски у...

Погледни истражување
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • ПолитикаПолитика