MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика Политика

Пазар

Преку истражување на преференците на потрошувачите, М-Проспект обезбедува веродостојни информации кои придонесуваат за подобрување на позиционирањето на фирмите и брендовите на пазарот. Преку употребата и комбинацијата на најразлични методи и техники кои најдобро соодвествуваат со информацијата која би сакале да ја добиете, опфаќаме најразлични аспекти од однесувањата на конзументите. Преку коиристењето на најразлични алатки за истражување и соодветна обработка на податоците, овозможување одговор на прашањата што преферираат купувачите, кои се детерминанти за донесување одлука за (не)купување одреден производ, какво е нивното мислење во однос на Вашиот бренд, кои се Вашите сегашни а кои се Вашите потенцијални потрошувачи, итн.

Подкатегории од оваа област

Истражување на бренд

Истражување на бренд

Преку истражување на одреден бренд се опишуваат реакциите на потрошувачите во однос на нивнат...

Повеќе
Пазар истражување

Пазар истражување

Преку истражување на одреден бренд се опишуваат реакциите на потрошувачите во однос на нивнат...

Повеќе
Истражување на потрошувачи

Истражување на потрошувачи

Преку истражување на преференциите на потрошувачите, М-Проспект обезбедува веродостојни инфор...

Повеќе
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика