MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика Политика

Пазар истражување

Преку истражување на одреден бренд се опишуваат реакциите на потрошувачите во однос на нивната перцепција за продуктот/услугите кои ги нуди одреден бренд. Со испитувањето на Вашиот бренд добивате информации кои се очекувањата на Вашите потрошувачи и зошто го избираат Вашиот бренд наспроти конкурентите; како да ја зајакнете конкурентската позиција во секторот каде се натпреварувате; кои нови услуги/продукти може да ги понудите; идентификување на “изворите на доверба” односно изворот на препорака за користење на Вашиот производ и начинот на нивна интеракција; клучните пораки кои би требало да се искомуницираат со потрошувачите итн. Истражувањето на брендот ќе Ви овозможи подобро да ја разберете моменталната позиција на Вашиот бренд на пазарот, но истовремено ќе ви овозможи и увид во недостатоците/силните страни на Вашиот бренд, како и увиди за подобрување на позицијата на пазарот.

  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика