MKEN
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Општествo

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

Immigration-work-collage-667x401

Иселувањето меѓу желбите и можностите

Во текот на месец април 2017 година, М-Проспект спроведе истражување на јавното мислење на тема: „Задоволство…

Погледни истражување
8257911_l

СЕЛДИ-Перцепции за корупција

Во периодот јануари/февруари 2016 година, М-Проспект за потребите на својот клиент Македонски центар за меѓународна…

Погледни истражување

Јавното мислење за проблемот со загадувањето на воздухот

media-share-0-02-05-b25d09f79a386b716a56c8b4e860dded25719c4bbe7a827b5feaa4f480bc2c6e-737f310b-1732-4f66-89c2-cba83b77e8bd

Во периодот од 16ти до 27ми Јануари, М-Проспект спроведе истражување за перцепциите на граѓаните за проблемот со загадувањето на воздухот во Р. Македонија. Истражувањето беше спроведено лице-в-лице, на национално репрезентативен примерок од 1000 испитаници на возраст 15+.

Примерокот е повеќестепен стратификуван примерок, репрезентативен според регион, пол, возраст, етничка припадност и место на живеење. Анкетата беше спроведена на македонски и албански јазик. Истражуваната популација се граѓани на Р. Македонија, на возраст од 15+. За да се исполни критериумот за случаен избор користен е методот „Следен роденден“.

За мнозинство од граѓаните на Р. Македонија (82%) загадувањето на воздухот е многу сериозен проблем и за истиот треба веднаш да се превземат мерки за решавање. Иако сите се согласни за ова, забележително е дека доживеаната алармантност на проблемот е помала кај жителите на Југоисточниот регион и кај оние кои живеат во рурални средини. Гледано низ призма на етничка припадност, етничките Македонци, повеќе од етничките Албанци ја оценуваат загаденоста на воздухот како многу сериозен проблем (86.1% наспроти 72.7%).

Како главен причинител за загадувањето на воздухот, мнозинството граѓани го перцепираат сообраќајот (31.5%). На второ место е индустријата која загадува (24.9%), додека пак греењето на домаќинствата е на трето место (11.5%). Кај етничките Албанци може да се забележи дека една петтина (20.3%) од граѓаните одговараат дека депониите се главен причинител за загадувањето на воздухот. Пензионерите и вработените во јавниот сектор помалку од останатите сметаат дека индустријата која загадува е главен причинител за загадувањето на воздухот (11.% и 18.6%).

Скоро половина од граѓаните (45.7%) сметаат дека Владата е одговорна за решавање на проблемот со загадување на воздухот. Секој четврти граѓанин (27.2%) смета дека општинските власти се тие кои треба да превземат мерки за да се реши проблемот. Одговорност кај граѓаните за решавање на проблемот со загадување на воздухот гледаат 11.8%, додека пак бизнис секторот е виден како одговорен од страна на 8.2% од граѓаните. Вработените во јавни институции во помал процент од останатите граѓани сметаат дека Владата е одговорна за решавање на овој проблем (38.6%).

Размислувајќи за решенија на проблемот со загадување на воздухот 21.8% сметаат дека е потребно зголемување на зелената површина во градските подрачја, 19.1% дека е потребна гасификација, а 18.8% дека е потребно да се затворат фабриките кои не ги исполнуваат еко стандардите. Забрана за возење во централни градски подрачја како решение го гледаат 10.2% од граѓаните. Граѓаните од Скопскиот регион во споредба со граѓаните од останатите региони многу повеќе го истакнуваат зголемувањето на зелената површина во градските подрачја (42%). Од резултатите е евидентно дека постојат разлики помеѓу етничките Македонци и етничките Албанци. Имено, етничките Македонци повеќе избираат зголемување на зелените површини во градските подрачја (48.9% наспроти 23.4% кај етничките Албанци) и затварање на фабрики кои загадуваат (39.1%, наспроти 29.7% кај етничките Албанци).

air-pollution-macedonia